advertise

اثرات اقتصادى/صنعتی پوشش های خود تمیز شونده

در سال ۲۰۰۹نرخ بازار جهانى براى محصولات فوتوکاتالیستى ۸۴۸ میلیون دلار بود. نرخ رشد سالانه محصولات براى پنج سال آینده ۳/۱۴ درصد پیش بینى شده است و انتظار می رود حجم محصولات جهانى به نرخ ۷/۱ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ برسد. با توجه به شکل (۳) بزرگترین حجم فروش مواد فتوکاتالیستى، بخش مواد تولیدى هستند که افزایش فروش آنها از۳/۷۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به تقریبا ۵/۱ میلیون دلار در ۲۰۱۴ قابل پیش بینى است. با نرخ رشد سالانه پیش بینى می شود محصولات مصرف کننده در طول پنج سال آینده ۲/۱۳ درصد افزایش یابد که متناسب با آن حجم فروش این محصولات در بازار از ۱/۸۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به ۴/۱۵۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش می یابد. محصولات دیگر از مجموع ۱/۲۲ میلیون دلار فروش در سال ۲۰۰۹ حجم کوچکترى را به خود اختصاص دادند. با ۷/۸ درصد نرخ رشد سالانه محصولات پیش بینى می شود فروش محصولات در بازار به نرخ ۶/۳۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ برسد. شکل هاى نشان داده شده از فروش محصولات در بازار به کل بخش فتوکاتالیستى وابسته است. فوتوکاتالیستهاى نانومقیاس در داخل این مقادیر گنجانده شده اند اما به صورت جزئى تأکیدى بر آنها نشده است. با این حال، درصد محصولات نانومقیاس قابل تولید در طول سالهاى اخیر افزایش یافته است و این روند احتمالا در آینده ادامه خواهد داشت. ۲-آثار وابسته به اجتماع اگرچه عموم مردم بر روى فتوکاتالیستها تمرکز و توجه خاصى ندارند، اما اثرات ملموسى از بسیارى از کاربردهاى فتوکاتالیستی وجود دارند که قبلاً به صورت خلاصه بررسى شد. علاوه بر افزایش بهره بردارى از فتوکاتالیست هاى نانوذره اى برخى از این کاربردها به طور گسترده اى در حال افزایش هستند و در محصولات مصرفى روزانه قرار گرفته اند. فتوکاتالیستها به طور گسترده اى در محیط زیست، محصولات نظافتى و در محصولات آرایشى به کار می رود. برنامه هاى کاربردى انرژى در مراحل اولیه تحقیق هستند و به این ترتیب ارتباط کمترى با آثار کنونى دارند. اثرات کلى می تواند به شرح زیر خلاصه شود:
• کاهش آلاینده ها
• استفاده حداقل از مواد شیمیایى
• افزایش هزینه درآمد