بازدید دکتر قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان از غرقه نانو فراز سپاهان در اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی اصفهان شهریور 1398

دکتر قاضی عسگر دارای دکترای شیمی از دانشگاه اصفهان است که پیش از این رئیس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.

آیا برای خرید سوال دارید ؟
مشاوران ما در خدمت شما هستند

نظرات

COMMENTS

6 پاسخ

  1. I just checked out these blogs extremely usually as well as especially your piece of material is always productive. An outstanding item of creating. You have revealed your ideas quite possibly. It seems that you never ever miss any possibility to expose your thoughts and also it is a fantastic thing for a writer. I have to state that in all my satisfying minutes, I check out fascinating blog sites like your own. I additionally compose blogs to reveal myself prior to the world. I make sure that you want to read it and also let me understand about your ideas. Charlotte Padriac Lorraine

  2. I just checked out these blogs extremely usually as well as especially your piece of material is always productive. An outstanding item of creating. You have revealed your ideas quite possibly. It seems that you never ever miss any possibility to expose your thoughts and also it is a fantastic thing for a writer. I have to state that in all my satisfying minutes, I check out fascinating blog sites like your own. I additionally compose blogs to reveal myself prior to the world. I make sure that you want to read it and also let me understand about your ideas. Charlotte Padriac Lorraine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.